Palvelusopimus

Etusivu / Palvelusopimus

Omapaja Oy

Palvelusopimus

1. Sopijapuolet

1.1. Palvelun tuottaja: Omapaja Oy (y-tunnus 2399894-2) (jäljempänä Omapaja)
ja
1.2. Palvelun käyttäjä (jäljempänä kevytyrittäjä)
(1.1-1.2 jäljempänä sopijapuolet)

2. Palvelun sisältö

Omapaja tuottaa kevytyrittäjän käyttöön itsenäisen työnteon ja ansaitsemisen tukipalveluita. Kevytyrittäjä laskuttaa tekemänsä työt Omapajan laskutuspalvelun avulla Omapajan y-tunnuksella ja voi halutessaan hyödyntää Omapajan tarjoamia valmennuspalveluita toimintansa kehittämiseksi. Omapaja hoitaa kevytyrittäjän puolesta kevytyrittäjän palkanmaksua ja ennakonpidätystä koskevat lakisääteiset velvoitteet. Kevytyrittäjät voivat ottaa käyttöönsä Omapajan kautta ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutuksen.

3. Kevytyrittäjän asema

Kevytyrittäjä on ilman omaa y-tunnusta toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja, joka sopii työ- tai palvelusuorituksensa ehdoista ja hinnoista suoraan toimeksiantajansa kanssa. Työn laskutus tapahtuu Omapajan laskutuspalvelun kautta Omapajan y-tunnuksella. Verotuksellisesti kevytyrittäjä on palkansaajan asemassa, mistä syystä hän ei ole itse kirjanpitovelvollinen toiminnastaan. Kevytyrittäjällä on oikeus käyttää työssään apulaista tai sijaista.

Omapaja ei toimi kevytyrittäjän työnantajana eikä Omapajan ja kevytyrittäjän välille synny työoikeudellista työsuhdetta, koska Omapajalla ei muun muassa ole kevytyrittäjän työ- tai palvelusuoritukseen liittyvää työnjohto- eikä valvontaoikeutta.  Omapajan laskutuspalvelun kautta voidaan laskuttaa vain toimeksiantosuhteessa tehtäviä töitä. Kevytyrittäjä vastaa itse siitä, ettei kevytyrittäjän ja työntarjoajan välille synny työoikeudellista työsuhdetta. Kevytyrittäjän ja työntarjoajan väliseen toimeksiantosuhteeseen ei sovelleta työehtosopimuksia.

Säilyttääkseen oikeutensa työttömyysturvaan kevytyrittäjän Omapajan kautta laskuttamansa toiminta ei saa olla esteenä kokopäivätyön vastaanottamiselle.

Omapajan kautta laskutettu työ ei kerrytä palkansaajan työttömyysturvan työssäoloehtoa. YEL-vakuutettu kevytyrittäjä voi kuitenkin edellytysten täyttyessä liittyä yrittäjien työttömyyskassaan, ja kerryttää työttömyysturvan työssäoloehtoa sinne.

4. Hinnasto

Omapajan laskutuspalveluun liittyminen on maksutonta, eikä palvelun käyttö sisällä mitään kiinteitä kuukausimaksuja. Omapaja perii palvelumaksun kevytyrittäjältä palkanmaksun yhteydessä.

Palvelumaksu on porrastettu kolmelle tasolle, Kisälli (5 %), Seppä (4 %) ja Mestari (3 %). Palvelumaksuun lisätään arvonlisävero 24%.

  • Uusi kevytyrittäjä on tasolla Kisälli ja palvelumaksu on 5% kevytyrittäjän laskutuksen arvonlisäverottomasta summasta + alv 24%
  • Kun kevytyrittäjän laskutus nousee yli 75 000 euron (alv 0 %) nousee kevytyrittäjä tasolle Seppä, jolloin palvelumaksu on 4% arvonlisäverottomasta laskutuksesta + alv 24%
  • Kun kevytyrittäjän laskutus nousee yli 150 000 euron (alv 0%), nousee kevytyrittäjä tasolle Mestari, jolloin palvelumaksu on 3% arvonlisäverottomasta laskutuksesta + alv 24%

Palvelumaksutason laskennassa huomioidaan kevytyrittäjän laskutus koko toiminnan ajalta, eikä se nollaudu vuosittain. Palvelumaksutason laskennassa huomioidaan laskut, käteismyynnit ja muut myynnit, jotka asiakas on maksanut. Sisäisiä laskuja ei huomioida palvelumaksutason laskennassa.

5. Kevytyrittäjän palkan muodostuminen

Omapaja maksaa kevytyrittäjälle korvauksen laskutetuista töistä palkkana. Kevytyrittäjän bruttopalkka muodostuu, kun laskutuksen arvonlisäverottomasta summasta vähennetään tulonhankkimiseen liittyvät kulut sekä matkakorvaukset. Tämän jälkeen kevytyrittäjän bruttopalkasta vähennetään kevytyrittäjän verokortin mukainen ennakonpidätys, jonka jälkeisestä nettopalkasta vähennetään Omapajan palvelumaksu, mahdollinen sairausvakuutusmaksu sekä vapaaehtoiset vakuutusmaksut, mikäli kevytyrittäjä on ne Omapajan kautta itselleen valinnut. Sairausvakuutusmaksu määräytyy Verohallinnon ohjeen mukaan. Vuonna 2020 sairausvakuutusmaksu pidätetään vain yrittäjän eläkevakuutuslain mukaan YEL-vakuuttamisvelvollisilta kevytyrittäjiltä ja pidätettävän sairausvakuutusmaksun suuruus on 1,34 % bruttopalkasta + alv 24%. Muussa tapauksessa kevytyrittäjän palkasta ei pidätetä sairausvakuutusmaksua.

Vapaaehtoiset vakuutusmaksut sisältävät ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutuksen. Maksut vakuutuksista ovat; tapaturmavakuutus 2% bruttopalkasta + alv 24% sekä vastuuvakuutus 1% bruttopalkasta + alv 24%. Palvelumaksu sekä vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia kevytyrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa.

Jos kevytyrittäjän vuosityötulot ylittävät YEL-työtulorajan (7958,99 e vuonna 2020) on hän velvollinen ottamaan itselleen yrittäjän eläkevakuutuksen. Eläkevakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia kevytyrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa.

Kevytyrittäjän muodostamaan arvonlisäverottomaan laskuun lisätään aina kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Verokanta määräytyy kevytyrittäjän toimialan mukaan. Kevytyrittäjä ei voi soveltaa omaan toimintaansa arvonlisäverolain 3 §:n määrittelemää vähäisen toiminnan mukaista arvonlisäverottomuutta, koska hän toimii Omapaja Oy:n Y-tunnuksen alla.

Kevytyrittäjä voi vähentää toimintansa kuluina verottajan ohjeiden mukaiset kulut, jotka ovat aiheutuneet suoraan kyseessä olevan työsuorituksen toteuttamisesta (tulonhankkimismenot). Kevytyrittäjä voi myös saada osan tuloistaan Verohallinnon ohjeiden mukaisina verottomina kulukorvauksina, jotka pienentävät sitä summaa, josta verot maksetaan. Tarvittavat tositteet tulee toimittaa Omapajalle viimeistään ennen kyseessä olevan työsuorituksen palkanmaksua. Kevytyrittäjä vastaa ilmoittamiensa kulukorvausten oikeellisuudesta.

Kevytyrittäjän on otettava edellä mainitut kulut huomioon työn laskutusta sopiessaan. Kevytyrittäjän on määriteltävä oma laskutushintansa niin, että siitä määräytyvä bruttopalkka kulujen vähentämisen jälkeen on kohtuullinen suhteessa laskutettavaan työhön.

Työntarjoajan ja kevytyrittäjän keskenään sopima korvaus työ- tai palvelusuorituksesta on kertakaikkinen korvaus. Sovitun korvauksen lisäksi kevytyrittäjällä ei ole oikeutta laskuttaa muita korvauksia esimerkiksi ylitöistä, sairauslomista, työmatkoista tai omien työkalujen käytöstä, ellei niistä ole etukäteen erikseen sovittu.

Palkka maksetaan kevytyrittäjän tilille sen jälkeen, kun työntarjoaja on maksanut laskunsa Omapajalle. Kevytyrittäjä saa itse valita haluamansa palkanmaksupäivän kuukausittain ilmoittamalla siitä Omapajalle.

6. Omapajan vastuu

Omapaja vastaa kevytyrittäjän tulojen ja menojen sekä palkan laskennasta, palkan maksusta, verojen ennakonpidätyksestä sekä työnantajan sairasvakuutusmaksun ja arvonlisäverojen tilittämisestä sekä niihin liittyvistä ilmoituksista viranomaisille.

Mikäli kevytyrittäjä on ottanut Omapajan kautta tapaturmavakuutuksen, on hän vakuutettu Omapajan toimesta ryhmätapaturmavakuutuksella, joka kattaa Omapajan kautta laskutettavissa töissä sattuneet tapaturmat. Vakuutusmäärä on hoitokulujen osalta 5000 euroa, kuolemantapauksen osalta 25 000 euroa ja pysyvän haitan osalta 30 000 euroa. Lisäksi tapaturman aiheuttamasta lyhytaikaisesta (alle vuoden kestävästä) työkyvyttömyydestä vakuutusyhtiö maksaa sen ehtojen täyttyessä 30 euron päivärahaa.

Mikäli kevytyrittäjä on ottanut Omapajan kautta vastuuvakuutuksen, on hänen toimintansa vakuutettu oikeusturvavakuutuksella sekä toiminnan vastuuvakuutuksella 1 000 000 euroon saakka. Vakuutus korvaa mahdolliset toimeksiantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti. Omavastuu vahinkotapauksissa on pääsääntöisesti 600 euroa. Vastuuvakuutuksen piirissä olevat toimialat ovat nähtävillä laskutusjärjestelmässä. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet epäammattimaisesti tehdystä työstä.

7. Kevytyrittäjän vastuu

Kevytyrittäjä vastaa itse omasta toiminnastaan ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Omapaja ei ole vastuussa kevytyrittäjän työn tuloksesta eikä Omapaja ole sopimussuhteessa toimeksiantajaan. Kevytyrittäjän on työssään noudatettava työsuojelumääräyksiä sekä muita lakisääteisiä toimialakohtaisia määräyksiä. Kevytyrittäjä sopii työsuoritustaan mahdollisesti koskevat erimielisyydet suoraan toimeksiantajansa kanssa.

Jos kevytyrittäjän ammattiala edellyttää viranomaislupia, luvat on toimitettava Omapajan nähtäväksi ennen töiden aloittamista. Laskutuspalvelun käyttö ei ole mahdollista joillakin luvanvaraisilla toimialoilla, joten kevytyrittäjän kannattaa varmistua laskutuspalvelun soveltuvuudesta olemalla yhteydessä Omapajaan.

8. Tekijänoikeudet

Omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut oikeudet kevytyrittäjän omassa toiminnassaan kehittämiin tuotemerkkeihin, toiminimiin, tuote- ja toimintamalleihin ja keksintöihin kuuluvat kevytyrittäjälle.

9. Luottamuksellisuus

Sopijapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja kolmansille ilman toisen lupaa.

10. Sopimuksen voimassaolo

Palvelusopimus astuu voimaan palvelusopimuksen hyväksymishetkellä ja on voimassa toistaiseksi.  Sopijapuolet voivat irtisanoa palvelusopimuksen 7 päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen ei vapauta sopijapuolia niistä velvoitteista, jotka ovat syntyneet sopimuksen voimassaoloaikana.