Palvelusopimus

Omapaja Oy

Palvelusopimus

1. Sopijapuolet

1.1. Palvelun tuottaja: Omapaja Oy (y-tunnus 2399894-2) (jäljempänä Omapaja)
ja
1.2. Palvelun käyttäjä (jäljempänä Pajayrittäjä)
(1.1-1.2 jäljempänä sopijapuolet)

2. Palvelun sisältö

Omapaja tuottaa Pajayrittäjän käyttöön itsenäisen työnteon ja ansaitsemisen tukipalveluita. Pajayrittäjä laskuttaa tekemänsä työt Omapajan laskutuspalvelun avulla tämän y-tunnuksella ja voi halutessaan hyödyntää Omapajan tarjoamia valmennuspalveluita toimintansa kehittämiseksi. Omapaja hoitaa Pajayrittäjän puolesta tämän palkanmaksua ja veronpidätystä koskevat lakisääteiset velvoitteet ja tarjoaa Pajayrittäjien käyttöön hankkimansa ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutukset.

 3. Pajayrittäjän asema

Pajayrittäjä on ilman omaa y-tunnusta toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja, joka sopii työ- tai palvelusuorituksensa ehdoista ja hinnoista suoraan toimeksiantajansa kanssa. Työn laskutus tapahtuu Omapajan laskutuspalvelun kautta tämän y-tunnuksella. Verotuksellisesti Pajayrittäjä on palkansaajan asemassa, mistä syystä hän ei ole itse kirjanpitovelvollinen toiminnastaan. Pajayrittäjällä on oikeus käyttää työssään apulaista tai sijaista.

Omapaja ei toimi pajayrittäjän työnantajana eikä Omapajan ja pajayrittäjän välille synny työsuhdetta, koska Omapajalla ei ole Pajayrittäjän työ- tai palvelusuoritukseen liittyvää johto- eikä valvontaoikeutta.  Omapajan laskutuspalvelun kautta voidaan laskuttaa vain sellaisia töitä, joissa Pajayrittäjän ja työntarjoajan välille ei synny työoikeudellista työsuhdetta. Pajayrittäjän ja työntarjoajan välinen sopimussuhde on silloin toimeksiantosuhde, eikä siihen siksi sovelleta työehtosopimuksia.

Säilyttääkseen oikeutensa työttömyysturvaan Pajayrittäjän Omapajan kautta laskuttamansa toiminta ei saa olla esteenä kokopäivätyön vastaanottamiselle.

Omapajan kautta laskutettu työ ei kerrytä palkansaajan työttömyysturvan työssäoloehtoa.  YEL-vakuutettu Pajayrittäjä voi kuitenkin edellytysten täyttyessä liittyä yrittäjien työttömyyskassaan, ja kerryttää työttömyysturvan työssäoloehtoa sinne. Lisätietoa asiasta saa Omapajan yhteyshenkilöiltä.

4. Hinnasto

Omapajan palveluun liittyminen on maksutonta, eikä palvelun käyttö sisällä mitään kiinteitä kuukausimaksuja. Omapaja perii palvelumaksun laskutetuista työ- tai palvelusuorituksista. Palvelumaksu on 5 prosenttia (+ alv 24 %) Pajayrittäjän laskutuksen arvonlisäverottomasta summasta, ellei provision määrästä ole muuta sovittu. Palvelumaksu pidätetään palkan tai kulukorvausten maksun yhteydessä.

5. Pajayrittäjän palkan muodostuminen

Pajayrittäjän bruttopalkka muodostuu, kun laskutuksen arvonlisäverottomasta summasta vähennetään tulonhankkimiseen liittyvät kulut sekä matkakorvaukset. Nettopalkasta vähennetään Omapajan palvelumaksu sekä vakuutusmaksut, jotka ovat pääsääntöisesti 3,86 % (+ alv 24 %) palkasta. Vakuutusmaksut sisältävät työnantajan sairausvakuutusmaksun sekä ryhmätapaturmavakuutusmaksun. Palvelumaksu sekä vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia pajayrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa.

Jos Pajayrittäjän vuosityötulot ylittävät 7656,25 euroa, on hän velvollinen ottamaan itselleen yrittäjän eläkevakuutuksen. Eläkevakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia Pajayrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa. YEL-vakuutettu Pajayrittäjä voi ottaa itselleen myös tapaturma- ja ammattitautilain mukaisen yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Yrittäjän vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella vakuutettu Pajayrittäjä ei ole enää Omapajan ryhmätapaturmavakuutuksen piirissä, jolloin yllä mainitusta vakuutusmaksusta (3,86 % + alv 24 %) vähennetään 2 %-yksikön osuus.

Bruttopalkasta toimitetaan Pajayrittäjän henkilökohtaisen verokortin mukainen ennakonpidätys. Mikäli Pajayrittäjä ei toimita voimassaolevaa verokorttia Omapajalle palkan maksupäivään mennessä, ennakonpidätys toimitetaan 60 prosentin suuruisena.

Pajayrittäjän muodostamaan arvonlisäverottomaan laskuun lisätään aina kulloinkin voimassaolevan verokannan mukainen arvonlisävero. Verokanta määräytyy Pajayrittäjän toimialan mukaan. Pajayrittäjä ei voi soveltaa omaan pajatoimintaansa arvonlisäverolain 3 §:n määrittelemää vähäisen toiminnan mukaista arvonlisäverottomuutta, koska Omapaja Oy:n liikevaihto ylittää 10 000 euron rajan.

Pajayrittäjä voi vähentää pajatoimintansa kuluina verottajan ohjeiden mukaiset kulut, jotka ovat aiheutuneet suoraan kyseessä olevan työsuorituksen toteuttamisesta (tulonhankkimismenot). Pajayrittäjä voi myös saada osan tuloistaan Verohallinnon ohjeiden mukaisina verottomina kulukorvauksina, jotka pienentävät sitä summaa, josta verot maksetaan. Tarvittavat tositteet tulee toimittaa Omapajalle viimeistään ennen kyseessä olevan työsuorituksen palkanmaksua. Pajayrittäjä vastaa ilmoittamiensa kulukorvausten oikeellisuudesta. Pajayrittäjän on sovittava Omapajan kanssa etukäteen yli 500 euron yksittäisten ostojen vähennysoikeudesta.

Pajayrittäjän on otettava edellä mainitut kulut huomioon työn laskutusta sopiessaan. Pajayrittäjän on määriteltävä oma laskutushintansa niin, että siitä määräytyvä bruttopalkka kulujen vähentämisen jälkeen on kohtuullinen.

Työntarjoajan ja Pajayrittäjän keskenään sopima korvaus työ- tai palvelusuorituksesta on kertakaikkinen korvaus. Sovitun korvauksen lisäksi Pajayrittäjällä ei ole oikeutta laskuttaa muita korvauksia esimerkiksi ylitöistä, sairauslomista, työmatkoista tai omien työkalujen käytöstä, ellei niistä ole etukäteen erikseen sovittu.

Palkka maksetaan Pajayrittäjän tilille sen jälkeen, kun työntarjoaja on maksanut laskunsa Omapajalle. Pajayrittäjä saa itse valita haluamansa palkanmaksuajankohdan ilmoittamalla siitä Omapajalle.

6. Omapajan vastuu

Omapaja vastaa Pajayrittäjän tulojen ja menojen sekä palkan laskennasta, palkan maksusta, verojen ennakonpidätyksestä sekä työnantajan sosiaaliturvamaksun ja arvonlisäverojen suorittamisesta ja niihin liittyvistä ilmoituksista.

Pajayrittäjä on vakuutettu Omapajan toimesta ryhmätapaturmavakuutuksella, joka kattaa Omapajan kautta laskutettavissa töissä sattuneet tapaturmat. Vakuutusmäärä on hoitokulujen osalta 5000 euroa, kuolemantapauksen osalta 25 000 euroa ja pysyvän haitan osalta 30 000 euroa. Lisäksi tapaturman aiheuttamasta lyhytaikaisesta (alle vuoden kestävästä) työkyvyttömyydestä vakuutusyhtiö maksaa sen ehtojen täyttyessä 40 euron päivärahaa 3 vuorokauden omavastuuajan jälkeen.

Omapaja on lisäksi ottanut Pajayrittäjien hyväksi oikeusturvavakuutuksen sekä toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärältään 1 000 000 euroon saakka. Vakuutus korvaa mahdolliset toimeksiantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti. Omavastuu vahinkotapauksissa on pääsääntöisesti 500 euroa. Vastuuvakuutuksen piirissä olevien toimialojen listauksen voi pyynnöstä saada nähtäväksi. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet epäammattimaisesti tehdystä työstä.

7. Pajayrittäjän vastuu

Pajayrittäjä vastaa itse omasta toiminnastaan ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Omapaja ei ole vastuussa Pajayrittäjän työn tuloksesta eikä Omapaja ole sopimussuhteessa toimeksiantajaan. Pajayrittäjän on työssään noudatettava työsuojelumääräyksiä. Pajayrittäjä sopii työsuoritustaan mahdollisesti koskevat erimielisyydet suoraan toimeksiantajansa kanssa.

Jos Pajayrittäjän ammattiala edellyttää viranomaislupia, luvat on toimitettava Omapajan nähtäväksi ennen töiden aloittamista.

8. Tekijänoikeudet

Omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut oikeudet Pajayrittäjän omassa pajatoiminnassaan kehittämiin tuotemerkkeihin, toiminimiin, tuote- ja toimintamalleihin ja keksintöihin kuuluvat Pajayrittäjälle.

9. Luottamuksellisuus

Sopijapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja kolmansille ilman toisen lupaa.

10. Sopimuksen voimassaolo

Pajasopimus on voimassa toistaiseksi.  Sopijapuolet voivat irtisanoa Pajasopimuksen 7 päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen ei vapauta sopijapuolia niistä velvoitteista, jotka ovat syntyneet sopimuksen voimassaoloaikana.