Palvelusopimus

Etusivu / Palvelusopimus

Omapaja Oy

Palvelusopimus

1. Sopijapuolet

1.1. Palvelun tuottaja: Omapaja Oy (y-tunnus 2399894-2) (jäljempänä Omapaja)
ja
1.2. Palvelun käyttäjä (jäljempänä Pajayrittäjä)
(1.1-1.2 jäljempänä sopijapuolet)

2. Palvelun sisältö

Omapaja tuottaa Pajayrittäjän käyttöön itsenäisen työnteon ja ansaitsemisen tukipalveluita. Pajayrittäjä laskuttaa tekemänsä työt Omapajan laskutuspalvelun avulla tämän y-tunnuksella ja voi halutessaan hyödyntää Omapajan tarjoamia valmennuspalveluita toimintansa kehittämiseksi. Omapaja hoitaa Pajayrittäjän puolesta tämän palkanmaksua ja veronpidätystä koskevat lakisääteiset velvoitteet ja tarjoaa Pajayrittäjien käyttöön hankkimansa ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutukset.

3. Pajayrittäjän asema

Pajayrittäjä on ilman omaa y-tunnusta toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja, joka sopii työ- tai palvelusuorituksensa ehdoista ja hinnoista suoraan toimeksiantajansa kanssa. Työn laskutus tapahtuu Omapajan laskutuspalvelun kautta tämän y-tunnuksella. Verotuksellisesti Pajayrittäjä on palkansaajan asemassa, mistä syystä hän ei ole itse kirjanpitovelvollinen toiminnastaan. Pajayrittäjällä on oikeus käyttää työssään apulaista tai sijaista.

Omapaja ei toimi pajayrittäjän työnantajana eikä Omapajan ja pajayrittäjän välille synny työsuhdetta, koska Omapajalla ei ole Pajayrittäjän työ- tai palvelusuoritukseen liittyvää johto- eikä valvontaoikeutta.  Omapajan laskutuspalvelun kautta voidaan laskuttaa vain sellaisia töitä, joissa Pajayrittäjän ja työntarjoajan välille ei synny työoikeudellista työsuhdetta. Pajayrittäjän ja työntarjoajan välinen sopimussuhde on silloin toimeksiantosuhde, eikä siihen siksi sovelleta työehtosopimuksia.

Säilyttääkseen oikeutensa työttömyysturvaan Pajayrittäjän Omapajan kautta laskuttamansa toiminta ei saa olla esteenä kokopäivätyön vastaanottamiselle.

Omapajan kautta laskutettu työ ei kerrytä palkansaajan työttömyysturvan työssäoloehtoa.  YEL-vakuutettu Pajayrittäjä voi kuitenkin edellytysten täyttyessä liittyä yrittäjien työttömyyskassaan, ja kerryttää työttömyysturvan työssäoloehtoa sinne. Lisätietoa asiasta saa Omapajan yhteyshenkilöiltä.

4. Hinnasto

Omapajan palveluun liittyminen on maksutonta, eikä palvelun käyttö sisällä mitään kiinteitä kuukausimaksuja. Omapaja perii palvelumaksun laskutetuista työ- tai palvelusuorituksista. 

Palvelumaksu on porrastettu kolmelle tasolle, Kisälli (5 %), Seppä (4 %) ja Mestari (3 %). Palvelumaksuun lisätään arvonlisävero 24%.

  • Uusi pajayrittäjä on tasolla Kisälli ja palvelumaksu on 5% + 24% pajayrittäjän laskutuksen arvonlisäverottomasta summasta.
  • Kun pajayrittäjän laskutus nousee yli 75 000 euron (alv 0 %) nousee pajayrittäjä tasolle Seppä, jolloin palvelumaksu on 4% + alv 24% arvonlisäverottomasta laskutuksesta.
  • Kun pajayrittäjän laskutus nousee yli 150 000 euron (alv 0%), nousee pajayrittäjä tasolle Mestari, jolloin palvelumaksu on 3% + alv 24% arvonlisäverottomasta laskutuksesta.

Palvelumaksun laskennassa huomioidaan pajayrittäjän laskutus koko toiminnan ajalta, eikä se nollaudu vuosittain. Palvelumaksun laskennassa huomioidaan laskut, käteismyynnit ja muut myynnit, jotka asiakas on maksanut. Sisäisiä laskuja ei huomioida palvelumaksun laskennassa. 

5. Pajayrittäjän palkan muodostuminen

Pajayrittäjän bruttopalkka muodostuu, kun laskutuksen arvonlisäverottomasta summasta vähennetään tulonhankkimiseen liittyvät kulut sekä matkakorvaukset. Nettopalkasta vähennetään Omapajan palvelumaksu (3-5% + alv 24%), sairausvakuutusmaksu (0 % tai 1,34% + alv 24%) sekä vapaaehtoiset vakuutusmaksut, mikäli pajayrittäjä on ne Omapajan kautta itselleen ottanut. Vapaaehtoiset vakuutusmaksut sisältävät ryhmätapaturma- ja vastuuvakuutuksen. Maksut vakuutuksista ovat; tapaturmavakuutus 2% + alv 24% sekä vastuuvakuutus 1% + alv 24%. Vakuutusten suuruus lasketaan pajayrittäjän bruttopalkasta.  Palvelumaksu sekä vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia pajayrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa.

Jos Pajayrittäjän vuosityötulot ylittävät 7958,99 euroa, on hän velvollinen ottamaan itselleen yrittäjän eläkevakuutuksen. Eläkevakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia Pajayrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa.

Pajayrittäjän muodostamaan arvonlisäverottomaan laskuun lisätään aina kulloinkin voimassaolevan verokannan mukainen arvonlisävero. Verokanta määräytyy Pajayrittäjän toimialan mukaan. Pajayrittäjä ei voi soveltaa omaan pajatoimintaansa arvonlisäverolain 3 §:n määrittelemää vähäisen toiminnan mukaista arvonlisäverottomuutta, koska hän toimii Omapaja Oy:n Y-tunnuksen alla.

Pajayrittäjä voi vähentää pajatoimintansa kuluina verottajan ohjeiden mukaiset kulut, jotka ovat aiheutuneet suoraan kyseessä olevan työsuorituksen toteuttamisesta (tulonhankkimismenot). Pajayrittäjä voi myös saada osan tuloistaan Verohallinnon ohjeiden mukaisina verottomina kulukorvauksina, jotka pienentävät sitä summaa, josta verot maksetaan. Tarvittavat tositteet tulee toimittaa Omapajalle viimeistään ennen kyseessä olevan työsuorituksen palkanmaksua. Pajayrittäjä vastaa ilmoittamiensa kulukorvausten oikeellisuudesta. Pajayrittäjän on sovittava Omapajan kanssa etukäteen yli 500 euron yksittäisten ostojen vähennysoikeudesta.

Pajayrittäjän on otettava edellä mainitut kulut huomioon työn laskutusta sopiessaan. Pajayrittäjän on määriteltävä oma laskutushintansa niin, että siitä määräytyvä bruttopalkka kulujen vähentämisen jälkeen on kohtuullinen.

Työntarjoajan ja Pajayrittäjän keskenään sopima korvaus työ- tai palvelusuorituksesta on kertakaikkinen korvaus. Sovitun korvauksen lisäksi Pajayrittäjällä ei ole oikeutta laskuttaa muita korvauksia esimerkiksi ylitöistä, sairauslomista, työmatkoista tai omien työkalujen käytöstä, ellei niistä ole etukäteen erikseen sovittu.

Palkka maksetaan Pajayrittäjän tilille sen jälkeen, kun työntarjoaja on maksanut laskunsa Omapajalle. Pajayrittäjä saa itse valita haluamansa palkanmaksupäivän kuukausittain ilmoittamalla siitä Omapajalle.

6. Omapajan vastuu

Omapaja vastaa Pajayrittäjän tulojen ja menojen sekä palkan laskennasta, palkan maksusta, verojen ennakonpidätyksestä sekä työnantajan sosiaaliturvamaksun ja arvonlisäverojen suorittamisesta ja niihin liittyvistä ilmoituksista.

Mikäli pajayrittäjä on ottanut Omapajan kautta tapaturmavakuutuksen, on hän vakuutettu Omapajan toimesta ryhmätapaturmavakuutuksella, joka kattaa Omapajan kautta laskutettavissa töissä sattuneet tapaturmat. Vakuutusmäärä on hoitokulujen osalta 5000 euroa, kuolemantapauksen osalta 25 000 euroa ja pysyvän haitan osalta 30 000 euroa. Lisäksi tapaturman aiheuttamasta lyhytaikaisesta (alle vuoden kestävästä) työkyvyttömyydestä vakuutusyhtiö maksaa sen ehtojen täyttyessä 30 euron päivärahaa.

Mikäli pajayrittäjä on ottanut Omapajan kautta vastuuvakuutuksen, on hänen toimintansa vakuutettu oikeusturvavakuutuksella sekä toiminnanvastuuvakuutuksella 1 000 000 euroon saakka. Vakuutus korvaa mahdolliset toimeksiantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti. Omavastuu vahinkotapauksissa on pääsääntöisesti 600 euroa. Vastuuvakuutuksen piirissä olevien toimialojen listauksen voi pyynnöstä saada nähtäväksi. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet epäammattimaisesti tehdystä työstä.

7. Pajayrittäjän vastuu

Pajayrittäjä vastaa itse omasta toiminnastaan ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Omapaja ei ole vastuussa Pajayrittäjän työn tuloksesta eikä Omapaja ole sopimussuhteessa toimeksiantajaan. Pajayrittäjän on työssään noudatettava työsuojelumääräyksiä. Pajayrittäjä sopii työsuoritustaan mahdollisesti koskevat erimielisyydet suoraan toimeksiantajansa kanssa.

Jos Pajayrittäjän ammattiala edellyttää viranomaislupia, luvat on toimitettava Omapajan nähtäväksi ennen töiden aloittamista.

8. Tekijänoikeudet

Omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut oikeudet Pajayrittäjän omassa pajatoiminnassaan kehittämiin tuotemerkkeihin, toiminimiin, tuote- ja toimintamalleihin ja keksintöihin kuuluvat Pajayrittäjälle.

9. Luottamuksellisuus

Sopijapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja kolmansille ilman toisen lupaa.

10. Sopimuksen voimassaolo

Pajasopimus on voimassa toistaiseksi.  Sopijapuolet voivat irtisanoa Pajasopimuksen 7 päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen ei vapauta sopijapuolia niistä velvoitteista, jotka ovat syntyneet sopimuksen voimassaoloaikana.